Komisje i Referaty

Komisje i Referaty

Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT przy Oddziale PTTK w Rzeszowie

Przyznawanie odznak turystyki górskiej rozpoczęło się po pierwszych nominacjach przodownickich tj. od 1952 roku. Głównym koordynatorem tej akcji był śp. Jan Kalisz z Łańcuta, pracownik etatowy PTTK. 
Weryfikacja odznak odbywała się głównie na zakończenie rajdów i zlotów, które odbywały się w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. 
Przyznawano wówczas stopnie mała brązowa i mała srebrna, natomiast wyższe stopnie przyznawała Komisja Zarządu Głównego z siedzibą w Krakowie. W roku 1977 ustalono nową odznakę popularną, a od roku 1986 komisja nasza uzyskała również uprawnienia do przyznawania odznak małych złotych. Do 1989 roku średnio rocznie przyznawano ok 700 odznak. Po tym okresie w wyniku znacznego obniżenia stopy życiowej ludności jak również wprowadzenie nowego Regulaminu GOT i znaczna jego liberalizacja spowodowały spadek przyznawanych odznak do 260 sztuk. Obecnie sytuacja ta ustabilizowała się i średnio w roku weryfikujemy ich ok. 300 sztuk. Procentowy udział przyznania poszczególnych stopni odznak kształtuje się na poziomie: 

popularna - 55% 
mała brązowa - 30% 
mała srebrna - 10% 
mała złota - 5% 

Przyznawanie wyższych stopni, tj.wszystkie duże i "Za wytrwałość" ewidencjonuje KTG ZG w Krakowie. Na 111 Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT w kraju tutejsza komisja plasuje się przeważnie w pierwszej dziesiątce. Celem ułatwienia kontaktów z poszczególnymi referatami weryfikacyjnymi komisje pełnią cotygodniowe dyżury w siedzibie oddziału w środy od godz. 12.00-19.00. Od 1973 roku równocześnie z kadencją Komisji Zarządu Głównego powołany został referat weyfikacyjny GOT. Od tego okresu do chwili obecnej funkcję przewodniczącego pełni kolega Antoni Hadała, zastępcą jest kolega Zygmunt Solarski, a sekretarzem kol. Łukasz Kuczmarz, natomiast członkami są kol. Zygmunt Kałuża, Tomasz Dziurawiec, Ryszard Zawiślak, Marian Buda. W różnych latach bardzo wydatnie pracowały następujące osoby: kol. Jan Maślanka, Krzysztof Pękalski, Andrzej Litwin, Karol Kozina, Anna Leszczyńska, Janusz Barleski, Piotr Stańczuk. Na terenie województwa podkarpackiego największą popularnością cieszą się wędrówki górskie, dlatego też ta dyscyplina zdominowała pozostałe komisje. Niezależnie od wyżej opisanej komisji do spraw górskich pracują jeszcze Referaty Weryfikacyjne, a to: 
- Odznaki Turystyki Pieszej 
- Imprez na Orienację 
- Kolarskiej Odznaki Turystycznej 
- Turystycznej Odznaki Kajakowej 
- Górskiej Odzanki Narciarskiej 
- Nizinnej Odznaki Narciarskiej 
- Regionalnej Odznaki Karajoznawczej Woj. Rzeszowskiego 
- Regionalnej Odznaki Krajoznawczej 
- Odznaki "Turysta Przyrodnik" 
- Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej 
- 7-mio Milowych Butów 
- Znam Okolice Rzeszowa. 
Po przyznaniu odznak, można je nabyć w tutejszym Oddziale.